52
   Wednesday
   53 / 35
   Thursday
   35 / 22
   Friday
   32 / 23